Disclaimer

De informatie op de website www.goaliath-fc.com is met grote zorg samengesteld. Dit neemt niet weg dat de informatie op de website onvolledig kan zijn of onjuistheden bevat. Als gebruiker van de website van www.goaliath-fc.com willen wij u graag wijzen op het volgende.

Als gebruiker van de website www.goaliath-fc.com wijzen wij u er op dat het gebruik van de website op eigen risico is. Hieronder valt ook de aangeboden informatie verstrekt door derden en informatie die beschikbaar zijn via hyperlinks naar derden. Goaliath F.C. sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van de website www.goaliath-fc.com en de verkregen informatie via deze website.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de gehele inhoud en de vormgeving van de website www.goaliath-fc.com berusten bij Goaliath F.C. of haar licentiegevers. Het gebruik van (delen) van de vormgeving en/of de inhoud van de website www.goliath-fc.com, op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Goaliath F.C. of gelieerde rechthebbende(n).

Beeld

Goaliath F.C. heeft intensief onderzoek gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto-) materiaal op de website www.goaliath-fc.com te achterhalen. De afbeeldingen die zijn gebruikt met toestemming van de betreffende persoon, dan wel de club of rechthebbende. Daarnaast zijn op basis van het zorgvuldigdheidsbeginsel bij de foto's waarvan de rechten bij derden liggen een bronvermelding geplaatst. Eenieder die meent dat materiaal zonder voorafgaande toestemming is gebruikt, verzoeken wij om zich tot Goaliath F.C. te wenden.